PhD Coaching

2019: “Después de la tesis, ¿qué?”, invited talk presented at the “Taller de Tesis”, PhD Programme “Construcció i Representació d’Identitats Culturals”, Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia, 2 December.